Mác thông tròn vàng inox màu

SDSDSDASDFASDFASFFAS